En jämförelse av andelen långtidsarbetslösa


Källa: Eurostat

Antalet långtidsarbetslösa i EU (15) samt i Sverige under perioden 2002-2009. Att EU (15) används istället för EU (27) beror på att jämförelser med de 15 ursprungsmedlemmarna ofta ger en mer rättvisande bild samt att siffrorna inte var kompletta för EU (27). För år 2005 saknades data helt och detta år finns därmed inte med i grafen. Definitionen av långtidsarbetslös är en person med arbetsförmåga som stått utan arbete i över 12 månader.

Kommentar: Den intressanta linjen är den gröna mittlinjen. 2002 var det 1,9 procentenheters skillnad i antalet långtidsarbetslösa i Europa samt i Sverige, 2009 är siffran densamma. Under valrörelsen 2006 var en av huvudparollerna att minska utanförskapet, i en internationell jämförelse verkar någon sådan utveckling inte finnas.

Organdonationer per miljon invånare i Europa 2007


Källa: ALLIANCE-O (European group for coordination of national research programmes on organ donation and transplantation)

Kommentar: I Spanien har man aktivt arbetat för att öka antalet utförda organtransplantationer. Man har i detta arbete bl.a tillåtit att ge kliniskt döda patienter fortsatt vård om möjlighet finns att rädda deras organ för en transplantation. Denna möjlighet finns inte i Sverige och är även något som socialminister Göran Hägglund har vägrat överväga.
Mer kring debatten finns att läsa här.

En jämförelse mellan borgerliga och rödgröna budgetar.Beskrivning: Jämförelse av 15 rödgröna budgetar mellan åren 1999-2006, med resultaten efter åtta borgerliga budgetar under den gångna mandatperioden. Säsongsrensad arbetslöshet och sysselsättningsgrad.

Källa: SCB AKU & Konjukturinstitutet, KI

Vulkaners samt flygets miljöpåverkan.


Källa: Information is Beautiful

Uppföljning av vad de utförsäkrade gör idag.


Beskrivning av graf: Grafen visar vad de som utförsäkrats av regeringens nya försäkringsregler (17 849st) gör idag. Noterbart är att endast 2 % är i ett arbete utan stöd.

Källa: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Effekter av en nyliberal politik, exemplet Island

Inkomstfördelningen i de grupper med högst inkomst (Island)

Beskrivning av graf: Gruppen P99-100 indikerar inkomstfördelningen för den rikaste procenten på Island. Grafen visar därmed tydligt vilken grupp som gynnats (samt missgynnats) av den ekonomiska utvecklingen i landet. Islands ekonomiska nedgång ger däremot andra effekter på hela befolkningen, något som nästa graf visar.Islands förändring i sysselsättning, i jämförelse med tre andra Europeiska länder med nyliberal ekonomisk politik

Beskrivning av graf: I denna graf blir det tydligt att den ekonomiska politik som i förra grafen skapade rikedom åt den rikaste procenten av befolkningen även ger effekter på sysselsättningen. Övriga jämförande länder är även de länder som haft en väldigt tydlig liberal politik under 00-talet.

= Sensmoral: Nyliberal politik gynnar en minimal del av befolkningen i ekonomiska uppgångar, däremot påverkar det hela befolkningen vid ekonomiska nedgångar.

Källa: Paul Krugman, "The conscience of a liberal"

Sveriges välfärdsindex 1970-2001

Den rikaste procentens andel av förmögenheterna.


Källor: SCB - Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997, rapport 2000:1, Reavinster och Reaförluster 1999, Rapport 2001

Hyresförändringar för en etta, 2006-2009


Källa: SCB (Hyresförändring i procent av januarihyran och lägenhetstypen: 1 rum och kök.)

Andelen resor i Stockholm baserat på färdmedel.


Källa: "Framtidens transportsystem", Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting.

Sambandet mellan ojämlikhet och utanförskap.


Beskrivning av graf: GINI är ett mått för att mäta graden av ekonomisk jämlikhet i ett samhälle. Ett Gini-värde på 0 innebär ett fullständigt jämlikt samhälle där alla medborgare har exakt samma inkomst. På motsvarande vis innebär ett Gini-värde på 1 ett fullständigt ojämlikt samhälle där all inkomst tillfaller en person.

Källa: Gini från SWIID; Inaktivitet från OECD Society at a Glance 2008. Sammanställning från bloggen Bengtssonz

Läget mellan de politiska blocken.


Beskrivning av graf: Grafen är ett viktat medelvärde från 12 maj.
(Deltagande undersökningar: Sifo+Novus+Synovate+Demoskop+SCB)

Beräknad skillnaden i ekonomisk omfördelning mellan regeringens och de rödgrönas budgetförslag.


Källa: SCB


Källa till båda graferna: Bloggen storstad

Beskrivning av grafer: Den övre bilden beskriver effekterna av regeringens politik mellan 2007 och 2010 (i procent) enligt SCB. Den nedre bilden beskriver effekterna (i kronor) av de rödgrönas vårmotion, enligt Riksdagens utredningstjänst. Decil 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomster, medan decil 10 är den tiondel som har högst inkomster.

Sambandet mellan antalet friskolor och betyg.Beskrivning av grafer: I första (övre) grafen visas betygsmedelvärden för kommuner med olika mycket friskolor. Fler friskolor ser här ut att leda till bättre skolprestationer. Den andre (nedre) grafen visar situationen när man tar hänsyn till skillnader i utbildningsnivå mellan kommuner. Här är sambandet mellan fler friskolor och betygsmedelvärden negativt.

Källa: Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet

Vulkanavbrott.

Veckans graf är inställd p.ga vulkanutbrottet på Island. Utbrottet omöjliggjorde hemresa för veckansgraf.nu och därför även publiceringen av veckans inlägg. Nytt inlägg kommer nästa vecka som vanligt.

Förändring av disponibel inkomst mellan 2007 och 2010.


Beskrivning av graf: De 10 decilerna representerar en uppdelning på 10% per grupp. Pelare 1 representerar exempelvis de 10% av befolkningen med lägst inkomst och pelare 10 de 10% med högst inkomst. osv.

Källa: SCB

Sambandet mellan nivån av A-kassa och arbetslösheten.Källa: Bloggen Bengtssonz som i sin tur har hämtat grafen från - Stephen Nickell, ”Is the U.S. labor market really that exceptional? A review of Richard Freeman’s America Works: The Exceptional U.S. Labor Market”, Journal of Economic Literature nr 2 2008

Andel med svår ångest i Sverige år 2009, uppdelat på ekonomisk situtation.
Beskrivning av graf
: Staplarna presenterar andelen (%) som i enlighet med Statens folkhälsoinstituts frågeformulär kan anses ha "Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest". De olika staplarna representerar den ekonomiska indelningen av de tillfrågade.

Källa: FHI - Nationella folkhälsoenkäten 2009

Sambandet mellan ojämlikhet och antalet fängslade.Källa: Richard Wilkinson & Kate Pickett (2009) "The spirit level. Why more equal societies almost always do better", Penguin books Ltd.

Antal anställda i bemanningsföretag samt branschens omsättning 1994-2008.Beskrivning av graf: Axeln till vänster multipliceras med 1000 för att få antalet anställda för respektive år. Axeln till höger multipliceras med 100 000 kr för att få årsomsättningen för respektive år.

Källa: Bemanningsföretagen (En branschorganisation som är en del av Almega / Svenskt näringsliv)

Inkomstfördelning mellan män och kvinnor, samt skattsänkningar för respektive kön.Beskrivning av graf: Grafen visar hur den årliga inkomsten är fördelad mellan män och kvinnor i Sverige. En inkomst på noll kronor/år är placerad längst till vänster och en inkomst på en miljon kronor/år är placerat längst till höger. Den blåa halvan visar hur många procent män som har en specifik inkomst och den röda representerar hur många kvinnor som återfinns i denna inkomstgrupp. Med finns även siffran på hur mycket av denna mandatperiods skattesänkningar som kommit respektive kön till del.

Källa: SCB.
Baserad på skillnaden i skatteintäkter mellan 2005 och 2008 samt könsfördelningen i olika inkomstgrupper 31/12 -2009.

Tillgång och efterfrågan på omvårdspersonal, 1990-2030Källa: SCB

Andel med låg disponibel inkomst.Beskrivning av grafen: Andel med låg disponibel inkomst per konsumtionsenhet från 2002-2007. Låg disponibel inkomst innebär under 60% av medianinkomsten för samtliga grupper.

Källa
: LO rapport, Anna Fransson "Fördelning av inkomster och förmögenheter", 2009

Uttag av skattereduktionen för hushållsnära tjänster under 2008.
Beskrivning av graf: Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Källa: SCB

Andel (%) som inte besökt tandläkaren de senaste två åren efter ekonomisk situation.
Om Diagrammet
:
Urvalet är från 2004-2008, 21-84 år.
* indikerar en statistiskt säkerställd skillnad.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i yrkesgruppen tjänstemänKälla: SCB.se

Tillväxtens påverkan på Klimatet.
Beskrivning av Graf:
Procentuella ökningar i nedanstående kategorier mellan åren
1750, 1800, 1850, 1900, 1950 och 2000.
Orange kurva: Genomsnittliga temperatur på norra halvklotet
LjusRöd kurva: Jordens befolkning
MörkBlå kurva: CO2 Koncentration i atmosfären
MörkRöd kurva: Världens samlade BNP
MörkGrön kurva: Förlusten av regnskog och övriga skogsområden
LjusBlå kurva: Vattenanvändning
Gul kurva: Paperskonsumtion
Ljusgrön kurva: Utrotade djurarter
Svart kurva: Mängden motorfordon
Turkos kurva: Mängden utfiskade vattenområden
Grå kurva: Ozonlagrets uttunning
Brun kurva: Utrikes direktinvesteringar

Källa: Tidskriften "Tiden", nummer 4, September 2009

Internationell jämförelse av anställningsskyddet i 30 länder.
Beskrivning av graf: Det sammanlagda skyddet är ett genomsnitt av OECD index för anställningsskydd vid tillsvidare- och tidsbegränsad anställning. Ett högt tal innebär således ett starkare skydd.

Källa: OECD Employment protection index, version 3, 2008

Arbetstagar- och arbetsgivarsidans inkomster jämfört med hela makteliten. (I antal industriarbetarlöner)De elva undersökta makteliterna är toppen av: Näringslivet, Regering/Riskdag, Arbetsmarknadens parter, Statlig verksamhet, Kommuner, Kommunala bolag, Adeln, Universitet/forskningssamhället, Media, Ekonomer, Folrörelseorganisationer.

Källa: Skatteverket & LO rapporten "Makteliten: Mycket vill ha mer", 2009.

Samband mellan ojämlikhet och sociala problem.Källa: Wilkinson & Pickett. The spirit Level (2009)
http://storstad.wordpress.com/2010/01/02/its-the-inequality-stupid/